Απόλυτη απόκλιση

απόλυτη απόκλιση από ένα στοιχείο ενός συνόλου στοιχείων είναι η απόλυτη διαφορά μεταξύ εκείνου του στοιχείου και ενός δεδομένου σημείου. Χαρακτηριστικά το σημείο από το οποίο η απόκλιση μετριέται είναι η αξία καθεμία μεσαίος ή σημάνετε από το σύνολο στοιχείων.

μέση απόλυτη απόκλιση από ένα σύνολο στοιχείων είναι μέσος όρος από τις απόλυτες αποκλίσεις και είναι α συνοπτική στατιστική στατιστική διασπορά ή μεταβλητότητα.

Η μέση απόλυτη απόκλιση ενός συνόλου {Χ0, Χ1, ..., Χν?1} είναι:

<math> \frac{$l*\σuμ_{η=0}^{ν-1 } |x_i - \hat{x}|}{n}< /math>

όπου <math> \hat{x}< /math> είναι η επιλεγμένη αξία κεντρική τάση από το σύνολο για το οποίο η μέση απόλυτη απόκλιση μετριέται.

Η διάμεσος είναι το σημείο που ελαχιστοποιεί τη μέση απόλυτη απόκλιση ενός συνόλου στοιχείων. Παραδείγματος χάριν, για το σύνολο {$l*1.2.2.4.6 }, η διάμεσος είναι 2 ενώ ο μέσος όρος είναι 3. Η μέση απόλυτη απόκλιση από τη διάμεσο είναι (1+0+0+2+4)/5=1.4 ενώ η μέση απόλυτη απόκλιση από το μέσο όρο (μερικές φορές αποκαλούμενο μέση απόκλιση) είναι (2+1+1+1+3)/5=1.6.

Γενικά, η μέση απόλυτη απόκλιση από το μέσο όρο είναι μεταξύ μια και δύο φορές της μέσης απόλυτης απόκλισης από τη διάμεσο είναι λιγότερο ή ίσο προς επίσης σταθερή απόκλιση. Είναι επίσης αναμενόμενη αξία από την απόκλιση.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)